Otisk

Odpovědnost za obsah

Cestování časem ve Vídni Betriebs GmbH
Habsburgergasse 10a
1010 Vídeň
Tel.: +43-1-5321514
Fax: +43-1-5321514-20
E-mail: office@timetravel-vienna.at

Právní forma:
Společnost s ručením omezeným

Oblast podnikání:
Provoz zařízení pro volný čas a související distribuce produktů

Výkonný ředitel:
Dr. Paul Rankine

Příslušnost:
Registrační číslo společnosti: FN 348595s
Obchodní rejstříkový soud: Obchodní soud ve Vídni
Číslo UID: ATU 65891715

Komora: Vídeňská obchodní komora

Úřad acc. ECG: Magistrát města Vídně

Odkaz na obchodní předpisy, viz www.ris.bka.gv.at

Informace zveřejněné na těchto webových stránkách slouží výhradně k poskytování informací o oblastech a službách společnosti Time Travel in Vienna Betriebs GmbH. Za přesnost, úplnost, aktuálnost a kvalitu poskytnutých údajů nepřebíráme žádnou odpovědnost. Kromě toho si vyhrazujeme právo kdykoli změnit informace bez předchozího upozornění.

Všechna práva vyhrazena © Vídeň, 2021

Odmítnutí odpovědnosti

1. obsah online nabídky
Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti vůči autorovi týkající se majetkové nebo nemajetkové újmy způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, ledaže lze prokázat, že autor jednal úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celé webové stránky bez předchozího upozornění, případně dočasně nebo trvale ukončit jejich zveřejňování.

2. odkazy a reference
Autor nenese odpovědnost za žádný obsah, na který odkazují nebo na který je odkazováno z jeho stránek – pokud není plně obeznámen s nezákonným obsahem a pokud by byl schopen zabránit návštěvníkům svých stránek v prohlížení těchto stránek. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách patrný žádný nezákonný obsah. Autor nemá žádný vliv na současný ani budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Z tohoto důvodu se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, které byly změněny po nastavení odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené na vlastních webových stránkách autora, jakož i na příspěvky třetích stran v knihách hostů, diskusních fórech a poštovních konferencích založených autorem. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací odpovídá výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoliv ten, kdo na příslušnou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.

3. autorské právo a právo ochranných známek
Autor se snaží dodržovat autorská práva ke grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny názvy značek a ochranných známek uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran! Autorská práva k publikovaným objektům vytvořeným samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou diagramy, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu autora povoleno.

4. právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.

Tisk, novináři:

Tiskové informace poskytne Nicole Mayerová, e-mail: nm@timetravel-vienna.at.

Online řešení sporů podle čl. 14 odst. 1 ODR NAŘÍZENÍ:

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR), kterou najdete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .